Algemene Voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

IDENTIFICATIE

De website webshop-tijdvoorkoffie.be en bijhorende webshop is eigendom van Bart De Lange -Tijd voor Koffie, Krekelput 2, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer BE 0739 265 308

Mail: info@tijdvoorkoffie.be

Tel: 0475/73 55 19

Hierna genoemd: leverancier.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

De webshop van de leverancier biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten aan te kopen.

De algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier zijn van toepassing wanneer een klant zich heeft geregistreerd via de website en uitdrukkelijk onderhavige verkoopsvoorwaarden door het aanvinken ervan heeft aanvaard zonder enig voorbehoud.

De algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier zijn deze die op het ogenblik van de bestelling zijn gepubliceerd op voormelde website.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw bestelling, producten of diensten die wij aanbieden, gelieve ons te contacteren op 0475/73 55 19 (di t.e.m. za, 10:00-18:00) of via mail info@tijdvoorkoffie.be

 

INHOUD

Onder ‘inhoud’ verstaan we alle producten, teksten, afbeeldingen en andere gegevens vermeld op deze website.

Niettegenstaande wij hiertoe onze uiterste best doen, kunnen wij niet garanderen dat deze inhoud geen vergissingen, schrijffouten of onvolledigheden bevat of dat deze steeds 100% up-to-date is.

De leverancier behoudt tevens steeds het recht om de inhoud op elk moment aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden.

De inhoud van deze website, zowel afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, merken, teksten enz zijn beschermd door het wereldwijde auteursrecht en eigendomsrechten.

 

PRIJZEN EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING, VERZENDINGS- EN TRANSPORTKOSTEN

Alle prijzen op deze website zijn aangegeven in euro en inclusief BTW (6% of 21%).

Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens de bestelprocedure.

De overeenkomst tussen leverancier en klant wordt bevestigd door een orderbevestiging toegezonden op het e-mailadres door de klant opgegeven. Deze bevestiging omvat: een referentienummer, verwachte datum van verzending, alsook de details van de bestelling met inbegrip van de artikelnamen, prijs per eenheid, bestelde hoeveelheid, totale prijs inclusief BTW, verzendingskosten en eventuele opmerkingen.

De leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of op te schorten in volgende gevallen:

  • ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • ernstig vermoeden van voor de leverancier onaanvaardbare commerciële doeleinden
  • bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel
  • er zich een geschil voordoet met de klant

 

LEVERING

De levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de tijdspanne die in de orderbevestiging is doorgegeven. Fouten in leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.  De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Een mogelijke vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

 

GEBREKEN EN KLACHTEN

De klant wordt verondersteld de producten na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk mogelijk probleem in verband met kwaliteit, aard, aantal, niet conforme levering moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan de verkoper en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de leverancier werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de leverancier. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. De website van de leverancier is bedoeld om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de leverancier. De leverancier heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De leverancier heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige hinder of schade door het gebruik van de site, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

NIETIGHEID

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de leverancier worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd, de voertaal is het Nederlands.

 

LEVERING EN RETOUR

 

LEVERING

Levering kan enkel na betaling op het bankrekeningnummer BE28 6451 0414 7420 van Tijd voor Koffie.

Verzendingen gebeuren van dinsdag t.e.m. vrijdag door bpost, onze vaste partner voor verzendingen.

De geschatte leveringstermijn in België bedraagt één tot twee werkdagen.

Binnen België bedraagt de kost voor verzending € 6,50.

Afhalen bij Tijd voor Koffie (tijdens de openingsuren) is gratis. Dit is aan te duiden tijdens de bestelprocedure.

 

RETOUR

Producten kunnen enkel teruggegeven worden met voorafgaande toestemming van Tijd voor Koffie. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@tijdvoorkoffie.be vergezeld van uw factuur.

Goederen kunnen teruggegeven worden binnen de 14 dagen na de officiële leverdatum, in originele en onbeschadigde staat en verpakking, gratis door afgifte in onze winkel Tijd voor Koffie te Oudenaarde of op eigen kosten terugsturen naar Tijd voor Koffie, Krekelput 2, 9700 Oudenaarde (België).

Na het ontvangen van het product in originele staat en verpakking gebeurt de terugbetaling binnen de drie werkdagen.

 

PRIVACY DISCLAIMER

De leverancier verzamelt gegevens van de klant louter voor intern gebruik, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving, registratie en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de leverancier. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Wij verstrekken nooit gegevens van de klant aan derden.